VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VšĮ Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga), įmonės kodas 157653395, Pašvitinio g. 21, Joniškis, el. paštas info@joniskiopoliklinika.lt, tel. Nr.: +370 426 61258, duomenų apsaugos pareigūno tel. Nr. +370 608 49799, gerbdama svetainės www.joniskiopoliklinika.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Lankytojai) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 2. Ši Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis Įstaigos Svetainės paslaugomis, tuo suteikiant Įstaigai savo asmens duomenis. Lankytojai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Lankytojo ar paciento sutikimo ir kurio Įstaiga paprašys, kai jo reikės.
 3. Lankytojas prieštaraudamas ir / ar nesutikdamas su Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su Svetainės Privatumo politika, toliau negali naudotis Svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir Asmens duomenų tvarkymu svetainėje.
 4. Įstaiga sudarydama su pacientu sutartį ar teikdama sveikatos priežiūros ir kt. paslaugas ne šios Svetainės pagalba, turi teisę nustatyti papildomas asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas, apie kurias nėra informuojama šioje Privatumo politikoje. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje, prašome teirautis 1.1. punkte nurodytais kontaktais ar atvykti į mūsų Įstaigą 1.1. punkte nurodytu adresu.
 5. Tvarkydami asmens duomenis Įstaiga laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
 6. Įstaiga savo nuožiūra gali keisti šias Privatumo politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.

II SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo (tame tarpe Svetainės lankytojas), kurio asmens duomenis renka Įstaiga.
 3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 5. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.
 6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Įstaigos darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais.
 7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

III SKYRIUS
DUOMENŲ RINKIMAS ĮSTAIGOS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE

 1. Įstaiga renka ir toliau tvarko šiuos Pacientų asmens duomenis, kuriuos patys Pacientai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi ar užsakydami paslaugas Svetainėje: vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir bet kokie kiti duomenys, kuriuos Pacientas pateikė papildomai savo iniciatyva lankydamasis svetainėje.
 2. Surinktus Lankytojų asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi ar registruodamiesi Svetainėje, Įstaiga ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Lankytojų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi Lankytojai prieš patekdami į Įstaigos Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Įstaigos ir Lankytojo bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki 1 (vienerių) metų nuo bendradarbiavimo laikotarpio (arba paskutinės Lankytojo apsilankymo svetainėje sesijos) pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
 3. Daugiau apie asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, rasite šios Privatumo politikos Slapukų 2 skyriuje.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISNIAI PAGRINDAI

 1. Lankytojo asmens duomenis Įstaiga tvarko turėdama teisinį pagrindą ir/ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.
 2. Įstaiga tvarko asmens duomenis sekančiais duomenų tvarkymo tikslais:
  20.1. svetainės administravimo tikslais;
  20.2. su paslaugų susijusių dokumentų administravimo tikslais;
  20.3. pažeistų Įstaigos teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodinėjimo ir teisinių ginčų sprendimo tikslais;
  20.4. lankytojo identifikavimo Svetainėje tikslu;
  20.5. komunikacijos tame tarpe ir susirašinėjimo su Svetainės Lankytoju tikslais;
  20.6. pranešėjų teisių užtikrinimo tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu;
  20.7. su Įstaigos teisinėmis prievolėmis ir įsipareigojimais susijusiais tikslais.
 1. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Reglamento (ES) 2016/679 teisiniais pagrindais:
  21.1. 6 str. 1 d. b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
  21.2. 6 str. 1 d. c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  21.3. 6 str. 1 d. e punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  21.4. 6 str. 1 d. f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas;
  21.5.  9 str. 2 d. f punktu t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 1. Jeigu Įstaiga norės naudoti Lankytojo duomenis kitiems tikslams, kuriems neturi sutartinio arba kito teisinio pagrindo, Įstaiga prašys Lankytojo sutikimo. Turėdami Lankytojo sutikimą (kurį Lankytojas bet kuriuo metu gali atšaukti), Įstaiga naudos duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip nurodyta Tiesioginės rinkodaros skyriuje.

V SKYRIUS
 LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Įstaiga užtikrina, kad Lankytojų asmens duomenys bus tvarkomi:
  23.1. teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  23.2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  23.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
  23.4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 1. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 2. Lankytojų asmens duomenys saugomi viso bendradarbiavimo laikotarpiu ir tiek, kiek jie bus reikalingi sutarties ar Svetainės paslaugų įvykdymui, o po to tiek laiko, kiek asmens duomenų saugojimas Įstaigoje yra privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

VI SKYRIUS
 LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Įstaigos darbuotojų ir įgaliotų asmenų prieiga prie Lankytojo asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui pagal Darbuotojo pareigas bei vaidmenį Įstaigoje.
 2. Visi duomenų gavėjai, kuriems Įstaiga perduoda asmens duomenis, yra pasirašytinai įpareigoti saugoti konfidencialią informaciją. Negavus Lankytojo sutikimo arba prašymo, Įstaiga neperduos asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai bus įpareigota tai daryti įstatymų numatyta tvarka.
 3. Esant teisiniam pagrindui ir vykdydama savo įsipareigojimus, Įstaiga gali perduoti Lankytojo duomenis teisėsaugos ir kt. valstybės institucijoms.
 4. Svetainėje teikiamų paslaugų užtikrinimui, Lankytojų asmens duomenys nėra perduodami  Duomenų tvarkytojams.
 5. Jei ateityje bus pasitelkti duomenų tvarkytojai, Įstaiga kels sekančius reikalavimus:
  30.1. Įstaiga pasitelks tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrins, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.
 1. Įstaiga pažymi, kad Lankytojų asmens duomenis pasitelktas duomenų tvarkytojas, tvarkys tik pagal Įstaigos nurodymus.

VII SKYRIUS
 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 1. Be atskiro Lankytojo sutikimo, Įstaiga gali naudoti Lankytojo ar paciento kontaktinius duomenis pranešimų ar priminimų siuntimui paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute, kai šie pranešimai yra susiję su sutarties sudarymu, įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą, teikiamomis paslaugomis ir / ar Įstaigos teisinių prievolių ir / ar įsipareigojimų užtikrinimu ir panašiais tikslais (kurie nėra priskiriami prie tiesioginės rinkodaros tikslų).
 2. Turėdami Lankytojo išankstinį sutikimą ir vadovaujantis Reglamento nuostatomis, Įstaiga gali naudoti Lankytojo kontaktinius duomenis naujienlaiškių, pasiūlymų, kvietimų ir kitokių reklaminių pranešimų siuntimui, taip pat teirautis dėl esamų paslaugų ar prekių kokybės paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute.

VIII SKYRIUS
SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Siekiant užtikrinti galimybę Lankytojams patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, naudojami Slapukai.
 2. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Svetainės lankytojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
 3. Siekiant, kad Svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės svetainės paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją įstaiga naudoja lankytojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir / ar pirkinius išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt. Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje; padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.
 4. Slapukų rūšys:
  37.1. Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas lankėsi internete.
  37.2. Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad būtų galima matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
  37.3. Funkciniai slapukai. Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.
  37.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad Svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo, apsilankęs svetainėje.
 1. Slapukų naudojimo tikslai ir saugojimo terminai:
Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko galiojimo laikas
PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. Įeinant į puslapį. Unikalus ID numeris Iki interneto svetainės lango uždarymo
cookieconsent_status Slapukas yra skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

Paspaudus ant mygtuko pranešime apie slapukų politiką.

1 metus
 1. Griežtai privalomi slapukai yra naudojimosi Įstaigos Svetaine privaloma sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, Įstaiga negalės užtikrinti Svetainės funkcionalumo.
 2. Svetainės lankytojas gali kontroliuoti funkcinių, tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitęs Svetainės slapukų ar naudojamos naršyklės nustatymus. Daugumoje naršyklių galima:
  40.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  40.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  40.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  40.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
  40.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
 1. Talpyklos ir slapukų išvalymo galimybes, galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
 2. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, Svetainė gali neveikti tinkamai ar neveikti visiškai. Dėl šių priežasčių Įstaiga nerekomenduoja išjungti slapukų, naudojantis Įstaigos internetine svetaine.
 3. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus ir kt. šaltinius. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių Privatumo politikos ir Įstaiga neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų Privatumo politikų nuostatas.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 44. Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
45. PSPC, jos darbuotojai, susiję ar įgalioti asmenys, taip pat Svetainės lankytojai privalo laikytis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų ir įpareigojimų bei atlikdami savo funkcijas vadovautis šioje Privatumo politikoje nustatytais principais.
46. PSPC turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją.

__________________________

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis

Registratūra

Registratūra

(8 426) 61 206

El. paštas

El. paštas

info@joniskiopoliklinika.lt

Registracija internetu

Registracija internetu

Registruotis

Pakeisti teksto dydį